Eläkkeensaajien hoitotuella pyritään tukemaan sairaan tai vammaisen henkilön
kotona asumista ja kotona tapahtuvaa hoitoa. Sillä korvataan myös niitä
lisäkustannuksia jotka sairaus tai vamma aiheuttavat.

Hoitotuen saamisen edellytyksenä on että henkilön toimintakyky on alentunut
yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajaksi. Toisin sanoen henkilön kyky huolehtia
itsestään ja toiminnoistaan jokapäiväisessä elämässä on sairauden tai vamman
vuoksi heikentynyt ja vaatii toisen ihmisen apua. Esimerkiksi voi liikkuminen,
pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, taloustyöt ja kodin ulkopuolella asioiminen tuottaa vaikeuksia.

Myös sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten lääkityksestä huolehtiminen,
insuliinin pistäminen, happirikastimen käyttö jne. rinnastetaan avuntarpeeseen.

Tuki on porrastettu kolmeen ryhmään riippuen hakijan avun tai ohjauksen ja
valvonnan tarpeesta sekä sairauden tai vamman aiheuttamista erityiskustannus-
ten määrästä.

Ruotsissa asuvalle eläkkeensaajalle hoitotuen määrä suhteutetaan Suomessa
16 ikävuoden jälkeen asuttuun aikaan samalla tavalla kuin kansaneläkkeenkin
määrä.

Mikäli henkilöllä on toimintakyvyn alenemisen tai erityiskustannusten perusteella oikeus avuttomuus- tai haittalisään tai vastaavaan korvaukseen ulkomailta (esim. Ruotsista), hänellä ei saman vamman perusteella ole enää oikeutta hoitotukeen.

Hoitotuki on verovapaata ja tuloista riippumatonta. Tukea haetaan KELAlta. Anomuslomakkeen voi tilata allamainitusta osoitteesta. Huom. Hakemuksen
liitteeksi aina lääkärintodistus.

Lisätietoja Kansaneläkelaitokselta.