Syftet med vårdbidrag för pensionstagare är att stödja de sjuka och handikappade personer som bor och vårdas hemma samt att betala ersättning för de merkostnader som sjukdomen eller handikappet medför.

Bidrag kan betalas ut till personer som till följd av sjukdom eller handikapp har fått nedsatt funktionsförmåga sammanhängande i minst ett års tid. Det innebär att personen i fråga är beroende av andra för att klara av de dagliga funktionerna, såsom att röra eller klä på sig, sköta personlig hygien, klara av hushållsarbete och ärenden utanför hemmet.

Även behov av sjukvård, såsom medicinering, insulininjektioner, användning av syrekoncentrator osv. räknas in i hjälpbehovet.

Bidraget är indelat i tre kategorier beroende på den sökandes behov av hjälp, tillsyn och handledning samt de merkostnader som sjukdomen eller handikappet medför.

För pensionstagare bosatta i Sverige anpassas beloppet med hänsyn till den tid man har bott i Finland efter fyllda 16 år på samma sätt som gäller för folkpensionen.
Ifall personen på grund av nedsatt funktionsförmåga eller merkostnader redan har rätt till tilläggsdel för hjälplöst läge eller osedvanligt men eller motsvarande ersättning utomlands (exempelvis från Sverige) bortfaller rätten till pensionsbidrag.

Vårdbidraget är skattefritt och ej inkomstrelaterat. Bidraget ansöks hos Folkpensionsanstalten. Ansökningsblankett finns att beställa på nedanstående adress. Obs! Bifoga alltid läkarintyg.

För ytterligare information, kontakta folkpensionsanstalten.