På Verkstadsgatan 6 i Helsingfors ligger Krigsarkivet, vars uppgift är att se till att det material inom försvarsförvaltningen som tillkommit under våra krig bevaras för kommande generationer och även finns till förfogande för alla som är i behov av denna information.

Vilka uppgifter kan man få från Krigsarkivet?
De flesta förfrågningar som kommer till Krigsarkivet rör sig om persondokument. Dit räknas stamkort, olika patientdokument, personbetyg och matriklar. För varje värnpliktig upprättades ett stamkort, där bland annat personens militärgrad, vapenslag och tjänst-duglighet framgår. Utöver personuppgifterna finns hos Krigsarkivet även allmänna dokument. Där ingår bland annat krigsdagböckerna, som oftast fördes kompanivis, samt krigskorrespondens.

Vem är berättigad att få uppgifter?
Krigsinvaliden själv kan få ut alla sina personuppgifter från Krigsarkivet. Han/hon kan även ge fullmakt exempelvis till sina barn. Det är bra att redan i fullmakten tala om vilka uppgifter man är intresserad av, exempelvis ”kopior av stamkort och patientdokument med bilagor”. Ifall krigsinvaliden har avlidit och detta har skett mindre än 50 år sedan kan stamkortsuppgifterna fås ut men ej patientdokument och bestraffningsuppgifter. Obs. Änkan kan inte ge exempelvis barnen fullmakt för att få ut dessa uppgifter. Om krigsinvaliden har avlidit för mer än 50 år sedan är enligt sekretesslagen alla uppgifterna offentliga, även patientdokument och bestraffningsuppgifterna.

Hur söker man uppgifter från Krigsarkivet?
För att få ut persondokument skall man ansöka om forskningstillstånd. Blanketter kan skrivas ut på Krigsarkivets hemsida, beställas från Krigsarkivets Kundinformation eller från Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. Blanketten skall fyllas i och skickas till Krigsarkivet i förväg. Tänker Du besöka Krigsarkivet själv är det bra att redan i an- sökningsblanketten tala om när Du tänker vara på plats. Då hämtas dokumenten åt Dig i förväg och Du slipper vänta. Du kan även beställa Dina personuppgifter per post. Då skickas kopior på Dina persondokument inom en månad efter mottagandet av ansökan.
Du kan även beställa kopior på Dina persondokument på plats i Krigsarkivet. Kopierings- avgiften är 50 cent/sida. Skickas kopiorna per post är avgiften, beroende på antalet kopior, minst 5 euro samt porto. Krigsdagböcker och andra allmänna dokument är offentliga. Vem som helst kan alltså åka dit och studera dem på plats. Du behöver inte boka tid i förväg utan dokumenten hämtas medan Du väntar. De kan även kopieras.

Obs. Alla krigsdagböcker finns inte kvar, en del har blivit förstörda. Man hann inte få med alla i retireringsskedet och en del förstördes för att inte hamna i fiendens händer. Samma gäller även för stamkorten. En del stamkort försvann under kriget och alla uppgifterna fick man nödvändigtvis inte med i det nya kortet.

För ytterligare information, vänd Dig till Krigsarkivets Kundinformation, adress:
PB 54, 005 81
HELSINGFORS,
Tel. +358 9 181 265 44
[email protected]