ERSÄTTNING FÖR TANDVÅRDSKOSTNADER FRÅN FOLKPENSIONSANSTALTEN

Krigsinvaliderna och -veteranerna bosatta i Sverige har möjlighet att ansöka om ersättning för tandvårdskostnader (utöver delen som Försäkringskassan ersätter) i Sverige från FPA. Ersättningen utgör skillnaden mellan de kostnader som invaliden betalar i Sverige och de kostnader som hon/han skulle fått betala om behandlingen utfördes i Finland.

Ansökning
Ersättning ansöks från Folkpensionsanstalten. Ansökningsblanketter finns hos Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt, tel. 08-648 11 31. Följande handlingar, som skall vara högst 6 månader gamla, bifogas ansökan:
– Tandläkarens utlåtande för utförd behandling, vanligtvis blankett FKF 7300
– Tandvårdsräkningen i original (Oftast samma som FKF 7300)
– Bestyrkt kopia av frontmannatecknet, om krigsveteranen inte får fronttillägg från Finland
– Namn, adress, personnummer samt bankens namn och kontonummer i Finland eller Sverige (kontot dit ersättningen skall sättas in). I annat fall kommer ersättningen att betalas via post.

Skicka Din ansökan till:
Folkpensionsanstalten
Utlandsenheten
PB 72
003 81 HELSINGFORS, Finland

Obs!
Minst 20 % krigsinvalid har möjlighet att få tandvårdsersättning via sjukhjälpstillägget.
Alla krigsinvalider kan söka bidrag för tandvård i förhand ifrån Kungafonden eller Höstinsamlingen.
Ifall tänderna / munnen är en del av den ersatta skadan från Statskontoret kan tandvården ersättas via Militärskadelagen. Kontrollera i så fall alltid med Statskontoret först.