Krigsinvalidernas Brödraförbund

Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. är en service-, brödra- och intresseorganisation för de krigsskadade. Den grundades 18.8.1940 i Jyväskylä av krigsinvaliderna själva. Förbundets målsättning i detta nu är att hjälpa sina medlemmar så att dessa klarar sig i vardagen. Som ett stöd för krigsinvaliderna har förbundet runtom i Finland 18 distrikt och ett distrikt i Sverige. Ute på fältet, d.v.s. i distrikten och avdelningarna, är det arbete som utförs bland medlemmarna i deras vardag synnerligen viktigt.

Medlemmarna

I början av året 2020 fanns det kvar ungefär 1 000 krigsinvalider. Deras medelålder är 95 år. Under de närmaste åren blir antalet krigsinvalider kraftigt mindre. En stor del av krigsinvaliderna bor fortfarande hemma. Krigsinvalidernas makor och änkor är också medlemmar i Brödraförbundet. I början av året 2020 ca 5 500. Som utgångspunkt för makamedlemskapet finns behovet att bära omsorg om de livskumpaner som under årtionden skött om krigsinvaliden. Under våra krig 1939−1945 sårades ca 96 000 människor med bestående men.

Serviceverksamheten

Brödraförbundets avdelningar och distrikt stöder på sina områden krigsinvaliderna, makorna och änkorna. Avdelningarna och distrikten tillhandahåller service som stöder möjligheterna att klara sig i vardagen och anordnar rekreations- och andlig verksamhet. År 2019 använde Brödraförbundet ca en miljon euro för servicearbetet ute på fältet.

Assistentverksamheten

Brödraförbundet går in för att stöda krigsinvalidernas möjligheter att klara sig hemma. Via förbundets projekt med assistentverksamhet ordnades år 2018 hjälp till ca 1 200 krigsinvalidhushåll. Också frontveteranhushållen kan omfattas av assistentverksamheten. Dessa hushålls antal var över 1 800 verksamhetsåret 2018. Till assistentverksamheten som kompletterar den kommunala servicen hör uppgifter som anknyter till den dagliga hemvården, gårds- och utearbeten samt att gå olika ärenden. En väsentlig del av arbetet utgörs av en social växelverkan utan någon brådska. Som assistenter anställs långtidsarbetslösa som är intresserade av branschen. Dessa har också möjlighet att vid sidan av arbetet skaffa sig utbildning inom branschen.

Intressebevakning

Brödraförbundets målsättning är att trygga sina medlemmars service på ålderdomen. En viktig uppgift är att utveckla den lagstiftade servicen och ersättningstryggheten samt rådgivningsservicen för medlemmarna. Krigsinvalidernas service berörs av egen lagstiftning, militärskadelagen. Brödraförbundet har alltid aktivt varit med om utvecklandet av den lagen.

Förmögenhet

Egendomen som Krigsinvalidernas Brödraförbund innehar uppgick enligt den utgående balansen i bokslutet i slutet av år 2018 till 1,91 milj. Det gör 245 euro per krigsinvalid, maka och änka. Egendomen har i huvudsak erhållits genom försäljning av de vård- och rehabiliteringsanstalter för krigsinvalider Brödraförbundet i tiden byggt. Krigsinvaliderna har fortsättningsvis rätt att få vård vid dessa anstalter, men de likvida medlen har frigjorts till Brödraförbundets disposition. Egendomen används med framförhållning, d.v.s. en så stor del som möjligt används för service till krigsinvaliderna, makorna och änkorna så länge dessa ännu är i livet. Brödraförbundet har således förbundit sig till att egendomen används medlemmarna till fromma så länge dessa lever.

Framtiden

Krigsinvalidernas Brödraförbund fortsätter sin verksamhet som topporganisation fram till mitten av 2020-talet. Därefter avslutar förbundet sin verksamhet. Detta har beaktats också när det gäller planeringen av medelanvändningen: alla pengar används så länge krigsinvaliderna lever. När förbundet avslutar sin verksamhet bär Krigsinvalidernas Traditionsförening omsorg om de sista medlemmarna som är i livet. Föreningen grundar sig på frivillighet och den har i framtiden också ansvar för att de nya generationerna känner till de unga män och kvinnor som försvarade landets självständighet och som sårades med bestående men på grund av kriget.